Tesla V100

1 - 1

tesla-v100
bash

Apollo nodes

1 - 16

apollo1 apollo2 apollo3 apollo4 apollo5
CdnspGGi
apollo6 apollo7 apollo8
apollo9 apollo10 apollo11 apollo12 apollo13 apollo14 apollo15
Al-BTON
apollo16
Al-BTON

17 - 28

apollo17 apollo18 apollo19
Al-BTON
apollo20
Al-BTON
apollo21
Al-BTON
apollo22
Al-BTON
apollo23 apollo24
Al-BTON
apollo25
Al-BTON
apollo26 apollo27
vasp_gam
apollo28
Al-BTON

Tesla nodes

1 - 10

tesla1
wrap
tesla2
wrap
tesla3 tesla4 tesla5
tesla6
wrap
tesla7
wrap
tesla8
wrap
tesla9
wrap
tesla10
wrap

11 - 20

tesla11 tesla12
wrap
tesla13
wrap
tesla14
wrap
tesla15
wrap
tesla16
wrap
tesla17 tesla18 tesla19
tesla20
wrap

21 - 30

tesla21
wrap
tesla22
wrap
tesla23
tesla24
wrap
tesla25
tesla26 tesla27: DOWN Not responding [slurm@2021-03-31T22:25:13] tesla28 tesla29
tesla30
wrap

31 - 44

tesla31 tesla32 tesla34
wrap
tesla35
tesla36
wrap
tesla37 tesla38
tesla39
wrap
tesla40
wrap
tesla41
wrap
tesla42
wrap
tesla43 tesla44
tesla45
wrap

45 - 51

tesla46 tesla47
tesla48
wrap
tesla49
wrap
tesla50
tesla51
wrap
tesla52
wrap