Apollo nodes

1 - 16

apollo1
aiida-None
apollo2
aiida-None
apollo3 apollo4
serdtsev_runmpi14
apollo5
LVD
apollo6
I_05_02
apollo7: DOWN Not responding [slurm@2017-10-16T20:47:48] apollo8
runmpi14_v
apollo9 apollo10 apollo11 apollo12 apollo13 apollo14 apollo15 apollo16
wrap

Tesla nodes

1 - 10

tesla1 tesla2
amikard_bi_CASE1_RV_ALT1Runner
tesla3
amikard_bi_CASE1_RV_ALT2Runner
tesla4
amikard_bi_CASE1_LV_TWO00Runner
tesla5
amikard_bi_CASE1_LV_TWO40Runner
tesla6 tesla7 tesla8 tesla9 tesla10

11 - 20

tesla11 tesla12 tesla13 tesla14 tesla15
tesla16 tesla17 tesla18 tesla19 tesla20

21 - 30

tesla21 tesla22 tesla23: DOWN doesn't turn on [@2017-09-19T18:14:50] tesla24
wrap
tesla25
wrap
tesla26
wrap
tesla27
lmp_w
tesla28
lmp_w
tesla29 tesla30
lmp_w

31 - 44

tesla31: DOWN ups is down [@2017-08-04T14:18:07] tesla32: DOWN ups is down [@2017-08-04T14:18:07] tesla33: DOWN ups is down [@2017-08-04T14:18:07] tesla34: DOWN ups is down [@2017-08-04T14:18:07] tesla35: DOWN ups is down [@2017-08-04T14:18:07] tesla36: DOWN ups is down [@2017-08-04T14:18:07] tesla37: DOWN ups is down [@2017-08-04T14:18:07]
tesla38: DOWN ups is down [@2017-08-04T14:18:07] tesla39: DOWN ups is down [@2017-08-04T14:18:07] tesla40: DOWN ups is down [@2017-08-04T14:18:07] tesla41: DOWN ups is down [@2017-08-04T14:18:07] tesla42: DOWN ups is down [@2017-08-04T14:18:07] tesla43 tesla44

45 - 52

tesla45 tesla46 tesla47
wrap
tesla48
tesla49 tesla50 tesla51 tesla52

Umt nodes

49 - 64

umt49 umt50 umt51 umt52 umt53 umt54 umt55 umt56
umt57 umt58 umt59 umt60 umt61 umt62 umt63 umt64

65 - 80

umt65 umt66 umt67 umt68 umt69 umt70 umt71 umt72
umt73 umt74 umt75 umt76 umt77 umt78 umt79 umt80

81 - 96

umt81 umt82 umt83 umt84 umt85 umt86 umt87 umt88
umt89 umt90 umt91 umt92 umt93 umt94 umt95 umt96

97 - 112

umt97 umt98 umt99 umt100 umt101 umt102 umt103 umt104
umt105 umt106 umt107 umt108 umt109 umt110 umt111 umt112

113 - 128

umt113 umt114 umt115 umt116 umt117 umt118 umt119 umt120
umt121 umt122 umt123 umt124 umt125 umt126 umt127 umt128

129 - 144

umt129 umt130 umt131 umt132 umt133 umt134 umt135 umt136
umt137 umt138 umt139 umt140 umt141 umt142 umt143 umt144

Umt_p2 nodes

145 - 160

umt145 umt146 umt147 umt148 umt149 umt150 umt151 umt152
umt153 umt154 umt155 umt156 umt157 umt158 umt159 umt160

161 - 176

umt161 umt162 umt163 umt164 umt165 umt166 umt167 umt168
umt169 umt170 umt171 umt172 umt173 umt174 umt175 umt176